Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 Školské dokumenty


   
Školský poriadok     dodatok č.1dodatok č.2


   
Vnútorný poriadok školského klubu
  
   

    
Správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020  
    
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
       
iŠkVP - Inovovaný školský vzdelávací program


Inovovaný školský vzdelávací program za školský rok 2020/21               
 
Inovovaný školský vzdelávací program -finančná gramotnosť 2022/23     

Inovovaný školský vzdelávací program - Metóda Jolly Phonics                 

Prierezové témy v primárnom vzdelávaní                                                   
   
Prierezové témy v nižšom sekundárnom vzdelávaní