Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
     
História školy :

Do roku 1962 bola škola súčasťou Základnej školy na Námestí 1.mája (terajšie gymnázium s VJM).
V septembri 1962 sa škola osamostatnila a prešla do novovybudovanej školy na Vajanského ulici ( v súčasnosti ZŠ Z.Kodálya).
Vo februári 1982 získala škola vlastnú budovu na Jilemnického ulici.


Súčasnosť:

    Školu v súčasnosti navštevuje 673 žiakov v 27 triedach nielen z mesta, ale aj z priľahlých obcí. Škola kladie dôraz na výuku cudzích jazykov už od 1.ročníka. Rodičia si môžu vybrať medzi anglickým, nemeckým a francúzskym jazykom a ako nepovinný predmet bol ponúknutý španielsky a ruský jazyk.Na vyučovanie cudzích jazykov máme k dispozícii jazykovú učebňu.
 
    Aby sme uľahčili prácu rodičom, žiakom 1.ročníka venujeme maximálnu celodennú starostlivosť v spolupráci so školským klubom.

    Škola má 2 počítačové učebne, ktoré slúžia na vyučovanie informatickej výchovy, cudzích jazykov a iných predmetov. V popoludňajších hodinách počítačové učebne využívajú záujmové útvary a žiaci školského klubu detí.Je samozrejmosťou, že žiaci majú prístup na počítače, ktoré sú pripojené na internet a aj takým spôsobom si môžu vyhľadávať nové a zaujímavé informácie.

   Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu majú vyučujúci k dispozícii notebooky, mobilné interaktívne tabule a 1 pevnú ebeam tabuľu.

     Vo všetkých triedach na I. stupni sú umiestnené počítače, ktoré žiaci využívajú na vyučovacích hodinách, ale i na spestrenie a spríjemnenie voľného času.

   Škola každoročne organizuje plavecké a lyžiarske kurzy pre žiakov II. stupňa a školy v prírode pre žiakov I. stupňa.
Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú športových podujatí a súťaží. Najväčšie úspechy dosahujú vo futbale, basketbale a volejbale.

 
    Takmer všetci pedagógovia neustále hľadajú nové cesty a podnety pre svoju prácu. Od roku 2003 väčšina učiteľov školy absolvovala školenia vo využívaní a používaní alternatívneho spôsobu výuky –
DALTONA.
Október 2003 je aj dátum, od ktorého škola píše novú históriu a to daltonskú históriu. S daltonskými prvkami vo výuke začali ako prvé učiteľky na I.stupni a postupne si daltonskú výuku osvojili aj niektorí učitelia II.stupňa. 

    Za účelom modernizácie výučby a podpory systému celoživotného vzdelávania učiteľov sme sa v roku 2005 zapojili do projektu na podporu nových foriem vzdelávania a na rozšírenie progresívnej vyučovacej metódy DALTON, ktorá sa už úspešne používala v susedných krajinách, a to v Českej republike, Maďarskej republike, Rakúsku a samozrejme v Holandsku. Cieľom bolo ukázať a spopularizovať DALTONA na základných školách v Trnavskom kraji.
Projekt trval do roku 2007 a zúčastnilo sa ho 90 frekventantov - učiteľov základných škôl Trnavského kraja Zúčastnené školy naďalej využívajú daltonské prvky vo vyučovaní, čo bolo podnetom na založenie Asociácie daltonských škôl na Slovensku.

    Na skvalitnenie vyučovania ale i materiálno-technického vybavenia školy sa zapájame do rozvojových projektov. Boli sme úspešní v týchto projektoch: Projekt na rekonštrukciu školy, Revitalizácia školských jedální, Jazykové laboratória, E - vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a Otvorená škola oblasť športu.