Daltonská škola

Dalton je  inovovaný spôsob vyučovania, umožňuje využívať schopnosti a nadanie jednotlivých žiakov -pozícia učiteľa sa presunie z role mudrca na stupeň radcu , ktorý je v prípade potreby vždy po ruke.Svojou pestrosťou je vítanou zmenou oproti tradičnému vyučovaniu. Spojením individuálneho učenia, partnerskej kooperácie a skupinovej spolupráce pri riešení problémov vedieme žiakov k vytváraniu vlastného študijného materiálu.
Oceňujeme ich schopnosť správne vyhľadávať informácie o veciach a javoch , o ktorých doteraz nevedeli a schopnosť prakticky ich využívať. Tak sa učia spoliehať sa sami na seba a nepreberajú pasívne učivo predkladané učiteľom.
Dalton spĺňa predstavy o ideálnej škole, ktorá nestresuje a netraumatizuje, ale znamená pohodu pri práci a usmievajúce sa deti. Žiaci sa stávajú samostatnejšími, rozhľadenejšími a zodpovednejšími. Pri samostatnej práci sa žiaci zároveň učia samostatne hľadať riešenia, pracovať tak, aby sa neustále pýtali učiteľa, pracovať vlastným tempom, akceptovať vzájomnú pomoc, pociťovať sebauspokojenie zo samostatne zvládnutej úlohy.
Naši pedagógovia využívajú tri základné princípy Daltonskej školy:

1. Učiť sa byť slobodným a zodpovedným.
2. Učiť sa samostatne pracovať.
3. Učiť sa spolupracovať.

Od týchto princípoch sa odvíja všetka naša aktivita pri realizácii Daltonského plánu výučby - rešpektovanie osobnosti dieťaťa a jeho zdravého vývoja, ako i vlastné tempo a štýl učenia, ktoré mu osobne najlepšie vyhovuje.Úlohy sú formulované tak, aby riešenie zvládol aj priemerný žiak.Žiaci si sami vyberajú, ktoré zo zadávaných úloh budú plniť skôr a ktoré neskôr. Poskytnutá je im možnosť vlastného tempa pri plnení úloh, pri vyhľadávaní informácií v encyklopédiách alebo učebniciach. Zároveň majú možnosť výberu aktivít po splnení hlavných úloh ako je možnosť voľného pohybu po triede za daných, vopred stanovených pravidiel bez toho, aby vyrušovali ostatných, ktorí ešte pracujú.

Tým, že žiakom zadávame samostatné práce, doprajeme im pocit dôležitosti. Daltonský učiteľ žiakom dôveruje a vidí v nich ľudí zadané úlohy úspešne riešiť. V triedach sa vytvára atmosféra, v ktorej sa žiaci musia cítiť bezpečne a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú založené na rešpektovaní práva a spravodlivosti, na dôvere k autorite a vzájomnej solidarite.