Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 

Informácie k zápisu detí

do 1. ročníka na školský rok

2024/2025

 

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční od 3.4.2024 do 30.4.2024 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod., blok A, (prvé poschodie), číslo dverí 102.

 

Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom. Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

1.  Rodný list dieťaťa.

2.  Platné občianske preukazy (identifikačné karty).

3. Vyplnený Dotazník k zápisu žiaka do 1. ročníka na školský rok 2024/2025. Dotazník si môže zákonný zástupca stiahnuť z webovej stránke školy, alebo si ho môže vyzdvihnúť a vyplniť priamo pri zápise.

4.  Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave (postihnutí) dieťaťa.

5.  V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

6.  Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že právne úkony súvisiace so zápisom dieťaťa bude vykonávať len jeden z nich, doručí o tom pri zápise písomné vyhlásenie – splnomocnenie.

7.  V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť, materská škola vydá rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (odklad) s informovaným súhlasom rodiča. Kópia rozhodnutia je súčasťou dotazníka do základnej školy.

 


 

Na stiahnutie :

 

Dotazník k zápisu žiaka   

 

Splnomocnenie 

 

Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy 

 

Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí