Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 

Prijímacie skúšky a postup pri prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2022/2023


Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že žiaci sa rozhodujú, do ktorých stredných škôl podajú prihlášky. Zopakujme si, že podľa školského zákona sú tri druhy stredných škôl , a to:  
- gymnázium
- stredná odborná škola (s 2 až 5 ročným štúdiom odboru)
- konzervatórium.

•Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na talentové skúšky do
20.02.2022  - prihlášky vytlačíme a odovzdáme žiakom na podpisy a potvrdenie od lekára.

• Talentové skúšky budú: v termíne od
15. 3. do 30. 4. 2022 (presný termín určí stredná škola).

Zverejnenie kritérií -SŠ

Talentové odbory :
01.02.2022

Netalentové do
31. 3. 2022 (zverejnenie je na webových stránkach stredných škôl).

• ZŠ zbiera posledné informácie o záujme žiakov do polovice marca, koncom marca sa prihlášky tlačia
(asi 30. 3.) a žiaci ich dostanú do vlastných rúk začiatkom apríla 2022.

• Zákonný zástupca žiaka podá prihlášky do
10. 4. 2022. (prihláška musí byť podpísaná a potvrdená lekárom dieťaťa).

Prihlášky do SŠ posiela ZŠ!

1. kolo prijímacích skúšok (vrátane 8.r. gymnázia.) :    

1. termín            
9. 5. 2022    
2. termín          
12. 5. 2022

2. kolo prijímacích skúšok:
21. 6. 2022 (pre tých, ktorí sa neumiestnia v 1. kole).

KOMPARO - skúšobné Monitor testy: 11.11.2021

MONITOR - TESTOVANIE 9  2022

1. termín :              
  6.4.2022
náhradný termín:   
21.4.2022

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ.
18.5.2022

Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť prehľad ´´Úspechy v súťažiach a olympiádach´´ /súpis na jednotlivé školské roky/, prípadne priložiť diplomy,potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ...Kam na strednú školu,informácie o stredných školách